موزش PLC شرکت Omron - قسمت دوم- مقدمه ای درباره توابع PLC

در اين بخش به معرفي توابع مختلف PLC كه در موارد زير مورد استفاده قرار مي گيرد، مي پردازيم:


منطق(Logic)

ارتباط بين حالت وروديها با توجه به يك ترتيب تعيين شده براي كنترل خروجي ها.

مثال: با زدن كليد و يا كشيدن زنجير لامپ روشن خواهد شد.


زماني (Timing)

وقفة زماني كه با شروع يك اتفاق معين، مانند بسته شدن يك كنتاكت، براي ايجاد محدوديت زماني معين به كار مي رود.

مثال: موتور پمپ بعد از فشردن كليد استارت به مدت ۲ دقيقه كار مي كند.


شمارشي (Counting)

محاسبه كل و مجموع يك رويداد تكراري براي محدود كردن آن به تعداد از پيش تعيين شده.

مثال: شمارش تعداد قرصها در هر بطري، شمارش محصولات پذيرفته نشده.


ترتيبي (Sequencing)

تعيين ترتيب اجراء رويدادها در يك فرآيند و يا يك دستگاه.

مثال: يك ميز گردان بايد قطعه اي را باركند، سوراخ كند، سوراخ ايجاد شده را مته زده، لبه هاي قطعه را پليسه گيري كند و قطعه را تحويل دهد.


رياضي (Math)

براي محاسبة اندازه، مسافت، سرعت، درصد و غيره به كار مي رود.

مثال: براي به دست آوردن بازدة دستگاه در مبناي درصد، بايد تعداد محصولات بازگشتي را به كل محصولات تقسيم كرده و در ۱۰۰ ضرب كرد.


ذخيرة داده ها (Data Storage)

ثبت داده ها در يك دورة زماني مشخص براي مرور و بازبيني داده هاي گذشته.

مثال: آزمايش داده ها براي فشار و دماي يك فرآيند.


تعمير و نگهداري (Maintenance)

امكانات عيب يابي سيستم، همچنين امكانات عيب يابي يك فرآيند يا دستگاه و زمانبندي براي تعريف خطا.

مثال: تعيين تعداد آلارمهاي دستگاه و يا خطاهاي سخت افزاري سيستم، اگر رفت و برگشت سيلندر بيشتر از ۵ ثانيه به طول بينجامد، اين نشان دهندة وجود نشتي در سيلندر خواهد بود.


ارتباطات (Communication)


و عناصر موازي متصل به آن. PLC انتقال داده ها و يا دريافت داده بينمثال: جمع آوري اطلاعات از يك ترازوي وزني و يا دستگاه خوانندة كد ميله اي.