.: فیلم آموزشی دستورات UP-DOWN-DIFU-DIFD در PLC امرن


105 بازدید

توضیحات:

شما باید عضو سایت شده و اشتراک ماهیانه تهیه کنید
از این دستورات برای آشکار سازی لبه استفاده می شود. دو نوع لبه وجود دارد، لبه بالارونده و پایین رونده.

ویدیو های مرتبط